Lỗi
  • Lỗi khi tải dữ liệu feed.
QĐ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ In
Thứ tư, 11 Tháng 12 2013 15:44

PHÒNG GD-ĐT YÊN DŨNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH YÊN LƯ 2                              Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

    

     SỐ:   / QĐ- THYL2                                      Yên Lư, ngày   tháng    năm 2013

                                                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trường học

Năm học 2013 - 2014

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH YÊN LƯ SỐ 2

 

     Căn cứ điều lệ trường TH được ban hành theo Thông tư số 41/2010 ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của trường TH Yên Lư số 2;

Căn cứ Quy chế dân chủ trong trường học năm học 2013 - 2014 của trường TH Yên Lư số 2,

QuyÕt ®Þnh:

 

     Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trường học năm học 2013 - 2014 tr­êng TH Yên Lư 2.

                             (gồm các ông / bà có danh sách đính kèm)

   Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo đúng quy định. Tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về nhà trường theo định kỳ.

Nhiệm vụ các thành viên do trưởng ban phân công.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Thành viên ban chỉ đạo;

- L­u VT.                                                                 

 

 

                                                                                      Lương Hải Anh
DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC

(KÌm theo Q§ sè     ngµy     th¸ng   n¨m 2013của Hiệu trưởng trường TH Yên Lư số 2)

 

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

NhiÖm vô

1

Lương Hải Anh

Hiệu trưởng

Trưởng ban CĐ

2

Nguyễn Thị Hà

Phó Hiệu trưởng

Phó ban CĐ

3

Vũ Thị Thu Hương

CTCĐ

Phó ban CĐ

4

Nguyễn Tiến Đạt

Phó HT

Thành viên

5

Lương Thị Xuyên

TT tổ 1

Thành viên

6

Nguyễn Văn Thắng

BTCĐ- TPTĐ

Thành viên

7

Phạm Thị Hà

TT Tổ 4+5

Thành viên

8

Nguyễn Thị Vân

Thư ký HĐ

Thư ký

9

Nguyễn Quốc Trí

Trưởng ban TT ND

Thành viên

10

Nguyễn Thị Hương

Kế toán

Thành viên

11

Nguyễn Thị Năm

TT Tổ   2 + 3

Thành viên

 

(Danh sách này có 11 người)

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG TH YÊN LƯ 2

 

Số      /QC- BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

                  Yên Lư, ngày     tháng     năm 2013

 

 

 

 

QUY CHẾ

 

Hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ trường TH Yên Lư số 2

 

( Ban hành kèm theo quyết định số:  /QĐ- HT, ngày      /   /2013

 

của Hiệu trưởng trường TH Yên Lư số 2 )

 

         

 

Điều 1. Chức năng của BCĐ:

 

          Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của trường TH Yên Lư số 2 có chức năng triển khai, thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban bí thư, các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ giáo dục và các văn kiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, huyện uỷ và của Đảng uỷ về xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của nhà trường.

 

          Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

 

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC trong hoạt động của nhà trường.

 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở các đoàn thể, CBGV, nhân viên trong nhà trường.

 

           - Cuối kỳ, cuối năm đánh giá kết quả việc thực hiện QCDC trong nhà trường, đồng thời tổ chức các nội dung hội nghị sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã ban hành.

 

          - Tiếp nhận sự chỉ đạo và kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra, sơ kết, tổng kết, của BCĐ thực hiện QCDC của Huyện.

 

          - Thường xuyên hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo kết quả việc thực hiện QCDC với Ban thường vụ Đảng ủy và BCĐ thực hiện QCDC huyện.

 

          Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ của BCĐ với các ngành, đoàn thể, các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

 

          1- BCĐ thực hiện QCDC xã chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thưởng vụ Đảng uỷ và Hướng dẫn của BCĐ thực hiện QCDC huyện.

 

          2- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn BCĐ thực hiện QCDC tới các đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ giáo viên, nhân viên. Đồng thời rút kinh nghiệm kịp thời việc làm trái với văn bản chỉ đạo của cấp trên.

 

          3- Chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc mới phát sinh, những kiến nghị đề xuất của các đoàn thể, CBGV, nhân viên trong quá trình triển khai thực hiện.

 

          4- Quan hệ giữa BCĐ của nhà trường với các đoàn thể trong nhà trường là mối quan hệ phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đở nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

 

         

 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên trong BCĐ:

 

          1- Đồng chí Trưởng ban:

 

          - Có nhiệm vụ thay mặt BCĐ lãnh đạo, tổ chức điều hành các hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC trong nhà trường, giữ mối quan hệ với BCĐ huyện.

 

          - Chủ trì và kết luận các cuộc họp của BCĐ, truyền đạt những ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp trên đến các thành viên BCĐ. Đề xuất những nội dung kiến nghị của BCĐ về BCĐ huyện.

 

- Kiểm tra việc hoạt động của các thành viên BCĐ.

 

- Chấn chỉnh đôn đốc nhắc nhở của thành viên BCĐ.

 

          2. Đồng chí Phó ban thường trực:

 

          - Có trách nhiệm giúp đồng chí Trưởng ban điều hành các hoạt động của BCĐ, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của BCĐ.

 

          - Giúp trưởng ban triển khai, quán triệt, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương và các nghị quyết của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

          - Giúp trưởng ban trong việc kiểm tra đôn đốc các hoạt động của BCĐ và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của BCĐ.

 

          - Thay mặt trưởng ban giải quyết những công việc, khi được trưởng ban uỷ quyền.

 

          - Giúp trưởng ban trong việc chỉ đạo, xây dựng, rà soát, bổ sung QCDC.

 

          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên quy định tại mục 4.

 

         3. Nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên:

 

- Có trách nhiệm tham mưu cho BCĐ chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC trong nhà trường.

 

- Chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ do BCĐ phân công, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với trưởng ban chỉ đạo.

 

          - Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các thành viên được phân công phụ trách. Kiến nghị, đề xuất với trưởng ban chỉ đạo về những vấn đề nảy sinh và những vấn đề vượt quá thẩm quyền của BCĐ nhà trường.

 

          Điều 5: Nguyên tắc làm việc:

 

BCĐ làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, trưởng ban kết luận. Những vấn đề đưa ra thảo luận, các thành viên được quyền dân chủ bàn bạc, nếu ý kiến cá nhân chưa được đồng tình thì được bảo lưu ý kiến.

 

          Khi đã có kết luận của đồng chí trưởng ban thì các thành viên phải nghiêm túc chấp hành.

 

          Điều 6: Chế độ làm việc:

 

          BCĐ định kỳ họp mỗi năm 04 lần vào tháng 3, 6, 9,12 hàng năm nhằm đánh giá kiểm điểm công tác đã thực hiện và xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác theo từng thời gian cụ thể.

 

          Khi cần thiết có thể họp bất thường ( do trưởng ban quyết định )

 

         

 

 

 

 

 

           Điều 7: Chế độ thông tin báo cáo:

 

          Thường trực BCĐ thực hiện QCDC của nhà trường có trách nhiệm cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cho các thành viên trong BCĐ.

 

          Các thành viên thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công với BCĐ nhà trường, định kỳ mỗi quý 1 lần vào cuối tháng cuối quý.

 

          Điều 8: Các văn bản do trưởng ban chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của nhà trường.

 

          Điều 9: Điều khoản thi hành.

 

          - Các thành viên BCĐ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ được bổ xung, sửa đổi cho phù hợp, nhằm đưa quy chế vào hoạt động có hiệu quả.

 

- Quy chế này được gửi đến các thành viên BCĐ để phối hợp tổ chức thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

- Thành viên BCĐ (t/h);

- Lưu: VT

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Hải Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 12 2013 15:56
 

Những bài hát về thầy cô

Tẩy giun cho học sinh

Bản tin